Cau lenh dieu kien if/ese Blogger


Câu lệnh điều kiện trong Blogspot  - Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác Blogger cũng cung cấp cho chúng ta các câu lệnh điều kiện if/else (Nếu/Thì) để có thể thực hiện các công việc lập trình hay thiết kế Blogger được đơn giản và hiệu quả hơn.

Ở bài viết này mình sẽ cùng các bạn  tìm hiểu cơ bản về cách làm việc và cú pháp của câu lệnh điều kiện trong Blogger . Sau khi đọc xong bài viết này các bạn có thể sử dụng câu điều kiện để tùy chỉnh hiển thị nội dung theo từng phần trong blogspotPhần 1 : Cú pháp của câu điều kiện và chức năng 

Ví dụ :<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

      Hello word

<b:else/>

      No

</b:if>

Ở trên mình là ví dụ về câu lệnh if/else của Blogspot. Nếu bạn là dân lập trình thì đây là ví dụ không khó hiểu. Nhưng ở đây mình đang muốn giới thiệu với những bạn mới sử dụng blogspot và đang làm quen với lập trình.

Với cậu lệnh : <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> Là câu lệnh điều kiện

và  Hello word là nội dung sẽ hiển thị khi điều kiện trên là đúng

Câu lênh : <b:else/> No </b:if> :

+ <b:else/> : là câu lệnh dùng để thực hiện câu lệnh khi điều kiện đúng và câu lệnh khác nếu điều kiện là sai.

+ </b:if> : Dùng để kết thúc khối lệnh điều kiện .

Từ ví dụ trên chúng ra rút ra kết luận về cú pháp và chức năng của câu lệnh điều kiện trong Blogspot như sau :

* Cú Pháp 

<b:if cond='Điều kiện'>

Nội dung khi điều kiện là đúng

<b:else/>

Nội dung hiển thị khi điều kiện là sai.

</b:if>

Vì ở bài này mình sẽ chỉ tìm hiểu cơ bản về câu điều kiện trong blogspot lên mình sẽ dừng ở đây và tới luôn phần ứng dụng của thẻ điều kiện if/else

Lưu ý : câu lệnh <b:else/> là không bắt buộc và nó là câu lệnh tùy chọn có thể có hoặc không?
Phần 2 : Ứng dụng thẻ điều kiện để hiển thị nội dung nhất định trong những trường hợp đặc biệt, và những nội dung khác trong các trường hợp khác

1. Chỉ hiển thị nội dung cho trang chủ, trang label (Danh mục), tranh lưu chữ archive

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>Nội dung</b:if>

2. Chỉ hiển thị nội dungcho bài viết

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>Nội dung</b:if>

3. Chỉ hiển thị nội dung cho trang (Page).

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>Nội dung</b:if>

4. Chỉ hiển thị nội dung cho trang lưu trữ (archive)

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>Nội dung</b:if>

5. Chỉ hiển thị nội dung cho trang chủ (HomePage)

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>Nội dung</b:if>

6. Chỉ hiển thị nội dung cho một trang URL bất kỳ

<b:if cond='data:blog.url == "PUT_URL_HERE"'>Nội dung</b:if>

7. Chỉ hiển thị nội dung cho Trang (Page) và bài viết (post)

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>Nội dung</b:if>

8. Nội dung hiển thị kết quả cho trang Nhãn (Label)

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>Nội dung</b:if>

9. Chỉ hiển thị nội dung cho những trang có nhiều bài viết trên cùng một trang, áp dụng này cho bài viết đầu tiên.

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>Nội dung</b:if>
Ngoài ra các bạn có có thể sử dụng câu lệnh điều kiện này vào nhiều mục đích khác nhau. Bài viết sau mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về những câu lệnh điều kiện phức tạp hơn và được ứng dụng nhiều hơn trong khi thiết kế Template Blogspot.

Nguồn : KenhChiaSe.Biz