the-meta-tot-nhat-cho-seo-blogspot-2015.html
Xin chào tất cả các bạn, như các bạn đã biết thì các thẻ meta là phần không thể thiếu dành cho mỗi website dù lớn hay nhỏ thì các thẻ meta là phần có thể coi là quan trọng bậc nhất trong seo?

Lợi ích mà các thẻ meta này mang lại là vô cùng lớn bởi vì nó sẽ là phần để google có thể xác định được website của bạn cần index những thông tin gì, những gì sẽ bị bỏ qua. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc thiết kế website  của mình thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn bộ thẻ meta chuẩn seo cho blogger

Các bước thực hiện 

Bước 1 : Vào Mẫu  => Chỉnh sửa HTML
Bước 2 : Thay thế toàn code từ đoạn <head> tới  thẻ <b:skin> bằng code bên dưới
<meta charset='utf-8'/>

<!--[if lt IE 9]> <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"> </script> <![endif]-->

<meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>

<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>

<meta content='blogger' name='generator'/>

<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;' rel='icon' type='image/x-icon'/>

<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>

<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>

<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>

<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>

<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>

<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>

<meta content='ID Google Webmaster Verfikasi' name='google-site-verification'/>

<meta content='ID Bing Verification' name='msvalidate.01'/>

<meta content='ID Alexa Verification' name='alexaVerifyID'/>

<meta content='xxx' property='article:publisher'/>

<meta content='xxx' property='article:author'/>

<link href='xxx' rel='me'/>

<!-- SEO Meta Tag -->

<b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'>

<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='keywords'/>

<b:if cond='data:blog.metaDescription'>

<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>

</b:if>

</b:if>  

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<meta expr:content='data:blog.pageName' name='keywords'/>

<b:if cond='data:blog.metaDescription'>

<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>

</b:if>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>

</b:if>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>

<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.isMobile'>

<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>

</b:if>

<meta content='Việt Nam' name='geo.placename'/>

<meta content='xxx' name='Author'/>

<meta content='general' name='rating'/>

<meta content='id' name='geo.country'/>

<!-- SEO Meta Tag end -->

&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;(function() { var a=window,c=&quot;jstiming&quot;,d=&quot;tick&quot;;var e=function(b){this.t={};this.tick=function(b,o,f){f=void 0!=f?f:(new Date).getTime();this.t[b]=[f,o]};this[d](&quot;start&quot;,null,b)},h=new e;a.jstiming={Timer:e,load:h};if(a.performance&amp;&amp;a.performance.timing){var i=a.performance.timing,j=a[c].load,k=i.navigationStart,l=i.responseStart;0&lt;k&amp;&amp;l&gt;=k&amp;&amp;(j[d](&quot;_wtsrt&quot;,void 0,k),j[d](&quot;wtsrt_&quot;,&quot;_wtsrt&quot;,l),j[d](&quot;tbsd_&quot;,&quot;wtsrt_&quot;))}

try{var m=null;a.chrome&amp;&amp;a.chrome.csi&amp;&amp;(m=Math.floor(a.chrome.csi().pageT));null==m&amp;&amp;a.gtbExternal&amp;&amp;(m=a.gtbExternal.pageT());null==m&amp;&amp;a.external&amp;&amp;(m=a.external.pageT);m&amp;&amp;(a[c].pt=m)}catch(n){};a.tickAboveFold=function(b){var g=0;if(b.offsetParent){do g+=b.offsetTop;while(b=b.offsetParent)}b=g;750&gt;=b&amp;&amp;a[c].load[d](&quot;aft&quot;)};var p=!1;function q(){p||(p=!0,a[c].load[d](&quot;firstScrollTime&quot;))}a.addEventListener?a.addEventListener(&quot;scroll&quot;,q,!1):a.attachEvent(&quot;onsFroll&quot;,q);

 })();&lt;/script&gt;

<!--[if IE]> <script> (function() { var html5 = ("abbr,article,aside,audio,canvas,datalist,details," + "figure,footer,header,hgroup,mark,menu,meter,nav,output," + "progress,section,time,video").split(','); for (var i = 0; i < html5.length; i++) { document.createElement(html5[i]); } try { document.execCommand('BackgroundImageCache', false, true); } catch(e) {} })(); </script> <![endif]-->

<!-- SEO Title Tag -->

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>

<title><data:blog.pageTitle/></title>

<b:else/>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>

<title>Archive For <data:blog.pageName/></title>

<meta content='noindex,nofollow,noarchive' name='robots'/>

<b:else/>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>

<title>Page Not Fount - <data:blog.title/></title>

<b:else/>

<title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>

</b:if>

</b:if>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>

<b:if cond='data:blog.metaDescription'>

<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>

</b:if></b:if>

<!-- Facebook Open Graph -->

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<meta content='xxx' property='fb:admins'/>

<b:if cond='data:blog.url'>

<meta expr:content='data:blog.url' property='og:url'/>

</b:if>

<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>

<b:if cond='data:blog.pageName'>

<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>

</b:if>

<meta content='website' property='og:type'/>

<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>

<meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' property='og:image'/>

</b:if>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>

<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>

</b:if>

</b:if>

 <!--[if lt IE 9]>

<script src="http://css3-mediaqueries-js.googlecode.com/svn/trunk/css3-mediaqueries.js"></script>

<![endif]-->

<meta content='xxx' property='fb:app_id'/>
Cuối cùng các bạn Lưu lại và xem kết quả nhé.

Chúc các bạn thành công.Nguồn : iDesignweb.Biz